Slider

Niepubliczna Zawodowa Szkoła Sztuki Tańca Dance Passion

Niepubliczna Zawodowa Szkola Sztuki Tańca „Dance Passion”, jest pierwszą w Szczecinie szkołą baletową.
Powstala na mocy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 550/11/2010.

Szkoła kształci w zawodzie Tancerz.
Absolwenci uzyskują zawodowy tytuł Tancerza, potwierdzony Dyplomem.

Nauka w szkole trwa 6 lat. Edukacja odbywa się tylko w zakresie przedmiotów zawodowych ( tanecznych) , bez przedmiotów ogólnoksztalcących, co różni ją od Ogólnoksztalcącej Szkoly Baletowej.
To stwarza uczniom szkoły dogodne warunki kontynuacji edukacji w szkolach kształcenia ogólnego.

Do szkoly przyjmowani są kandydaci w wieku 6- 16 lat. Szczególy dotyczące rekrutacji znajdują się w zakladce „Rekrutacja”.

Kadra Pedagogiczna posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.
Gościnnie zajęcia prowadzą choreografowie i profesorowie renomowanych europejskich uczelni.

Programy nauczania, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, oparte są na zapisach zawartych w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Procedura oceniania, promowania, klasyfikowania uczniów, odbywa się na zasadach zgodnych z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ( WSO) oraz Egzaminu Dyplomowego. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Program nauczania obejmuje zajęcia z przedmiotów:
– taniec klasyczny,
– taniec współczesny:
   * jazz,
   * modern- Martha Graham, Jose Limon, Isadora Duncan,
– taniec ludowy i charakterystyczny,
– umuzykalnienie,
– techniki wspomagające:
   * akrobatyka,
   * yoga,
   * barre au soll,
– wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu,
– podstawy improwizacji tanecznej,
– repertuar.

Przedmioty dodatkowe:
– taniec historyczny,
– partnerowanie,
– step,
– hip hop,
– house,
– new style,
– reagetton.

W trakcie edukacji w szkole, uczniowie mają mozliwość występu w spektaklach, prezentowanych na scenach teatrów, najlepsi będą uczestniczyć w – opłacanych przez szkołę – zajęciach tanecznych prestiżowych szkół tańca za granicą.

Dla kandydatów w wieku 4-16 lat mamy także alternatywę uczestniczenia w zajęciach programowych Małej Szkoły Baletowej, w dziale młodzieżowym.
Absolwenci tej szkoły otrzymują zamiast Dyplomu, Świadectwo Ukończenia Szkoły.
Szczegółowe informacje w zakładce Mała Szkoła Baletowa.

Polecamy także odwiedzenie zakładek: Studio Tańca.